فیلم گلهای بازی استقلال و پیکان 8 بهمن 95

 دانلود فیلم گل امید ابراهیمی به پیکان 8 بهمن 95 / دقیقه 14

دانلود فیلم گل سیامک نعمتی به استقلال 8 بهمن 95 / دقیقه 21

دانلود فیلم گل امید نورافکن به پیکان تهران 8 بهمن 95 / دقیقه 60

دانلود فیلم گل علی قربانی به پیکان تهران 8 بهمن 95 / دقیقه 80

دانلود فیلم گل مرتضی آقاجان به استقلال 8 بهمن 95 / دقیقه 87